การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา