สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะ
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี นายนราธิป ปากหวาน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เพื่อศึกษาแนวทาง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และนำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป