พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                      

เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๔ คน

 

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑) นายดำรง พุฒตาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย นักสื่อสารมวลชน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ  ดำรง พุฒพาล มีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนแก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

๒) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก นักเรียบเรียงเสียงประสาน ตามหลักทฤษฎีดนตรี โดยคงไว้ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วและมีการรังสรรค์สิ่งใหม่เพิ่มเติม ทำให้เกิดความน่าสนใจ เป็นนักประพันธ์เพลง ประพันธ์ชุดบทเพลงเกียรติยศในโอกาสสำคัญทางพระราชพิธีและรัฐพิธี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง