การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา