การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมห้องพักรับรอง ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา