การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา