การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา