การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา