โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง                 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

16

11 13
15 17
 40  32