โครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นายไพโรจน์ ศรศิลป์ รองประธาน นายสนั่น ซิ้มสกุล นายจรูญ มีธนาถาวร นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์ ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล และดร.ศิวาพร        ศรีศักดินันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร ได้เงินทำบุญ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๓,๕๐๐ บาท