การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา