การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา