การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา