ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี