การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา