ประกาศฯ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แบบเสนอชื่อ

1.แบบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง (คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและสำนักงานอธิการบดี) .pdf
2.แบบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง (คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและสำนักงานอธิการบดี) .word
3.แบบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง (คณาจารย์ประจำหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย) .pdf
4.แบบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง (คณาจารย์ประจำหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย).word