ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๒

คำสั่งฯ ที่ ๔๐๕๔ เรื่อง ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็๗เจา้พระยา ประจำปี ๒๕๖๒