การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม