“ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ”

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่  27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดและแจ้งนโยบายสำคัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทและความสำคัญของกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา วิทยากรจากสถาบันคลังสมองของชาติ

กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐสภา แก่นแก้ว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม/อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และนายเปรม ขาวทอง จากศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม