การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา