การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา