ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

          ๑) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง อายุ ๕๘ ปี นักดนตรีและนักเรียบเรียงเสียงประสาน ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการเพลง สร้างสรรค์ดนตรี ได้ไพเราะอย่างมีคุณภาพ อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเรียบเรียงเสียงประสานให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีผลงานเป็นที่ยอมรับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

          ๒) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง อายุ ๖๗ ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักบริหารที่บูรณาการองค์ความรู้จากงานตำรวจมาใช้ในการบริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยศาสตร์เชิงบริหารที่มีความยืดหยุ่นและสมดุล ในแบบของ “พ่อเมืองผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” มีผลงานเป็นที่ยอมรับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์