คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงไตรมาส ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒ โดยก่อนการออกตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าให้สัมภาษณ์และนำเสนอแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย และออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) และหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ) ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒