การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและหยั่งเสียง