โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๑๑ ราย และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑) นายจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส  ๒) นายทนง โชติสรยุทธ์  ๓) นายบุญลือ ทองอยู่                            ๔) นายปานใจ ธารทัศนวงศ์  ๕) นายพยงค์ จูฑา  ๖) นายวรพงษ์ วรรณศิริ                                     ๗) นางวัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ๘) นายสนิท ชุนดี ๙) นายสายหยุด จำปาทอง                   ๑๐) นางสุจริต เพียรชอบ และ ๑๑) นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์

DSC_3318

 

DSC_3315 DSC_3315
DSC_3311 IMG_0886