การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.