การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.