สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

1

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

 

2

นายจักรนิศิต  พานิชสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

 

11

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

8

ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

03

นายประสาร  เรืองสุขอุดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

3

นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

4

ผศ.ดร.วสันต์  บุญลิขิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

16

นายวันชัย  ยุกแผน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

12

นายสนิท  จรอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

13

นายสมพงษ์  สุวรรณคู

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

9

พลโทอิสระ  วัชรประทีป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6

นายดุสิต  ปิยะทัต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

7

นายทำนาย  ราชโคตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

18

พลเรือตรีธีรัช  หทยีช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

19

ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

15

นายชาญชัย  โชคอำนวยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

17

นายสมปอง สิงห์ชู

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

BRU-38

นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20

นายสมพร  ทิมแสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BRU-35

ผศ.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการ

ผศ.สายัณ  พุทธลา

ผู้ช่วยเลขานุการ