รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BRU-38

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมฤทธิ์ สนขาว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนั่น  ซิ้มสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอุดม พลอยจินดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรเทพ หงส์รัตนอุทัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรูญ  มีธนาถาวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายการุญ ฤทธิคง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ลัดดา อ่ำสอาด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลตรีสุชาติ เตรียมชุมพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอรรถพล เสือคำรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง

ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง

 กรรมการจากนายกองค์การนักศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

กรรมการจากประธานสภานักศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสมปอง  สิงห์ชู

ที่ปรึกษา

BRU-35

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการ

ผศ.สายัณ  พุทธลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ