บุคลากร

จ๋า2

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงาน

 

rพี่ปุ

นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์
งานบริหารงานทั่วไป

 

นายชยนยุช โอกาสวิริยะกุล 2

นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล
งานประชุมและเลขานุการ

 

c008

นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน
งานประชุมและเลขานุการ

 

DSC_0144

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ
งานพัฒนากิจการสำนักงานสภาฯ

 

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ
งานพัฒนากิจการสำนักงานสภาฯ

 

 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ
งานติดตามและประเมินผล

 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ
งานติดตามและประเมินผล

 

คำสั่งฯ ที่ ๓๐๔๗ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย