รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ภญ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว
เลขานุการ

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สายัณ  พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.จำนงค์   ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ