รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

ดร.พลสัณห์   โพธิ์ศรีทอง
ประธานกรรมการ

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สุธน  เสถียรยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว
เลขานุการ

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สายัณ  พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ