สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปกแนวทางการติดตาม อ.พิ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปกแนวทางการติดตาม อ.พิ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘

2016-01-08 ผลการติดตาม K2 อ.พิษณุ ปี58 font (1)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปกหน้า 1-5-57_001

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ปก 3

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗