คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

 

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คำสั่งฯ ที่ ๓๒๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

คำสั่งฯ ที่ ๒๗๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

คำสั่งฯ ที่ ๘๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ใหม่)

คำสั่งฯ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

เจ้าหน้าที่การประชุม