สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  

เอี่ยมสะอาด

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

pic-DrSatit-58

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ดร ชลลดา copy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา 

พงศ์พัฒนโยธิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

paitune

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

1 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

 คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

69091

           อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ

       คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒