สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

 

pic-DrSatit-58

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ดร ชลลดา copy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา 

พงศ์พัฒนโยธิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

paitune

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

1 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

 คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

69091

           อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ

       คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ถึง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕