วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

 

ดร ชลลดา copy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา 

พงศ์พัฒนโยธิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

paitune

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

1 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

 คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ถึง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑

ถึง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕