วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
 คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖