วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

paitune
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
 คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖