การประกันคุณภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสภาฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑