การประกันคุณภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

 

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐