การประกันคุณภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสภาฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

 

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑