คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

 

คำสั่งที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่ขับรถ(แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่ขับรถ(แก้ไขเพิ่มเติม)