สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบอธํิการบดี

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน