สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐

นายดำรง  พุฒตาล

นักสื่อสารมวลชนผู้อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย

นายวิจิตร์  จิตรรังสรรค์

นักเรียบเรียงเสียงประสานและนักประพันธ์เพลง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

นายคมสันฐ หัวเมืองลาด

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏยศิลป์