รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘