ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘