ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘