ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘