ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘