สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 

สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย