สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (Office of Bansomdejchaopraya

Rajabhat University Council) ได้จัดตั้งขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ

ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับกอง

อยู่ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย