ติดต่อเรา

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐

โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘

โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑