การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดี

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๖๕)

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๖๕)

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๖๑)

การสรรหาผู้อำนวยการ

การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (๒๕๖๔)