ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย ครั้งที่ ๒ และการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้บริหารจากคณบดี)