ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

  เข้าสู่ระ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลั…