ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

  เข้าสู่ระ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศฯ เรื่อง ร…