ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศฯ เรื่อง ร…