ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ร…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย : โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันที่ 17 สิงห…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ข…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม…

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 1…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 และตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และพื้นที่ให้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 กัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ 13 กัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 6 กันย…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สำนักงาน (สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สถาบันวิจัย และพัฒนา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 กั…