สิงหาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย : โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันที่ 17 สิงห…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สำนักงาน (สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 15 …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ข…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 และตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 9 สิงห…