กันยายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 และตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และพื้นที่ให้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 กัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ 13 กัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ร…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 6 กันย…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สำนักงาน (สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สถาบันวิจัย และพัฒนา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 กั…