ตุลาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

กำหนดการดำเนินงา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

คำสั่งมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์ ดร.ช…